Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

06 Commissie Waterkeringen

woensdag 1 juni 2022

10:30 - 12:30
Locatie

Via ZOOM

Voorzitter
Jeroen Haan
Toelichting

AGENDA voor de vergadering van Uniecommissie waterkeringen te houden op:
woensdag 1 juni 2022, aanvang 10:30 uur via Zoom
(link wordt dag van tevoren gemaild)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening. - 10:30
 2. 2

 3. 3

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd de portefeuillehouder waterveiligheid mandaat mee te geven om:
  1. De “Handreiking subsidiabele en niet-subsidiabele kosten voor toepassing van de Regeling subsidies     hoogwaterbescherming 2014” aan te passen zodat niet het beleid van de waterschappen, maar de eerder door de     CWK vastgestelde uitganspunten bepalend zijn voor subsidie voor grondverwerving.
  2. Vaststellen referentiebeeld eigendomspositie bij dijkversterking in grond, onderschrijven dat voor vergelijkbare     situaties verschillende eigendomsposities doelmatig zijn.
  3. In te stemmen met ongewijzigde aanpak van subsidiëring strategische grondaankopen.
  4. In te stemmen met het voorstel voor subsidiëring overhoeken.

 4. 4

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd, t.b.v. het mandaat van de portefeuillehouder waterveiligheid van de Unie van Waterschappen, om:
  1. In te stemmen met het voorstel om
      a.    Kleine kans groot gevolg (KKGG) risico’s uit de ramingen te halen en voorwaardelijke beschikking te introduceren             voor kwantificeerbare KKGG risico’s.
      b.   Voor de onbenoemd onvoorziene risico’s de hardheidsclausule te blijven toepassen.
  2. Daarbij uit te gaan van een drempelwaarde van 1 € mln. (scenario 2 in bijlage CWK 22-25b).
  3. De principe afspraak te maken dat de voorwaardelijke beschikking geldt na overschrijding van geraamd budget en           de programmadirectie de opdracht te geven dit praktisch uit te werken.
  4. In te stemmen met een tussenevaluatie na 2 jaar en een grote evaluatie 4 jaar na het besluit.

 5. 5

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd:
  1. Eventuele hulpvragen voor de voortgang van LBO-1 te bespreken.
  2. In te stemmen met het wachten met actieve communicatie totdat het ‘verhaal van de beoordelin-gen’ is vastgesteld in de     CWK.

 6. 6

  Gevraagd besluit:
  In te stemmen met het Manifest Waterveiligheid.

 7. 8

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de evaluatie.
  2. In te stemmen met het doorzetten van het gebruik van het Waterveiligheidsportaal in de tweede beoordelingsronde     (LBO-2).

 8. 9

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd de voortgang van het implementatieplan ‘naar een realistisch en betrouwbaar HWBP’ te bespreken a.h.v. mondelinge toelichting van de bestuurlijk ambassadeurs.

 9. 10

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd om:
  1. De portefeuillehouder te voorzien van input voor de kadernota 2024-2035 bespreking in het programmabestuur van          5 juli.
  2. De portefeuillehouder mandaat te geven om met de kadernota in te stemmen tijdens het programmabestuur van             5 juli.

 10. 11

  Gevraagd besluit:
  De CWK wordt gevraagd kennis te nemen van de vertragende mijlpalen en in te stemmen met bespreking later in het jaar.

 11. 12
  Rondvraag. - 12:25
 12. 13
  Sluiting. - 12:30