Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

05 Commissie Watersystemen

vrijdag 4 maart 2022

10:00 - 13:30
Locatie

Via ZOOM

Voorzitter
D.S. Schoonman
Toelichting

AGENDA voor de vergadering van de Uniecommissie watersystemen te houden op:
vrijdag 4 maart 2022, 10:00 – 12:00 uur, online via Zoom (inlogcode volgt per mail).
De vergadering is een half uur vervroegd in verband met de online CWS / CWE lunchlezing over bouwen met natuur die van 12:30 tot 13:30 zal plaatsvinden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en actualiteiten.
 2. 2
  Inventarisatie rondvraag.
 3. 3

 4. 4

  Gevraagd besluit:
  De CWS wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de eerste rapportage van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater en de daarin opgenomen     aanbevelingen.
  2. Input en aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking van de adviezen en het vervolg van de Beleidstafel.

 5. 5

  Gevraagd besluit:
  De CWS wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de STOWA rapportage ‘Normering Wateroverlast, hoe toekomstbestendig is de huidige aanpak en     werkwijze?
  2. In te stemmen met de geformuleerde verbetervoorstellen voor de normeringssystematiek wateroverlast en het voorstel     om deze samen met de provincies en STOWA op te pakken in het kader van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.     De verbetervoorstellen hebben betrekking op:
  a. het vergroten van de transparantie en het bewustzijn bij overheden, burgers en ondernemers over het     beschermingsniveau en de risico’s in een gebied;
  b. het benutten van de mogelijkheden om gebied-specifieke afwegingen en keuzes te maken, waarbij het watersysteem     centraal staat en niet per definitie de functies in een gebied;
  c. het meenemen van de zomerse omstandigheden (begroeide watergangen, opgezette peilen) en het toekomstig klimaat     (toename neerslagextremen);
  d. het versterken van de verbinding tussen de toetsing wateroverlast (normatieve situatie) en de DPRA stresstesten voor     klimaatadaptatie (zeer extreme situaties);
  e. het verkennen van de mogelijkheden van een integrale risicobenadering, waarbij naast inundatie vanuit regionale     watersystemen ook naar de risico’s door falen van regionale waterkeringen, riolering en grondwater wordt gekeken.

 6. 6

  Gevraagd besluit:
  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het traject van de strategische visie ‘Op weg naar Klimaatneutraliteit’ en de     brede wens om de achterban te consulteren alvorens de Unie besluitvorming in te gaan.
  2. In te stemmen met het voorstel om naast een individuele bestuurlijke bezoekronde door de Unie een bredere     bijeenkomst te organiseren ter bespreking van de conceptvisie ‘Op weg naar klimaat-neutraliteit’ (in samenhang met de     plannen van het kabinet).
  3. Kennis te nemen van de brief van 11 februari 2022 van Minister Rob Jetten aan de Tweede Kamer, inclusief voornemen     van het sluiten van een bestuursakkoord voor Klimaat & Energie met IPO, VNG en UvW.

 7. 7

  Gevraagd besluit:
  1. Kennis te nemen van de presentatie over de verkenning voor bosaanleg in beekdalen.
  2. Opdracht te geven aan de Unie om – samen met de waterschappen - in kaart te brengen welke ruimte waterschappen     zien voor bosaanleg in beekdalen.

 8. 8

  Gevraagd besluit:
  1. In te stemmen om de CWS-tweedaagse van 2022 op 17 en 18 november plaats te laten vinden, met als onderdeel een     werkbezoek rond het thema wateroverlast.
  2. Suggesties aan te dragen voor een mogelijke locatie voor het werkbezoek, een diner en de CWS vergadering van 18     november.

 9. 10
  Rondvrag
 10. 11
  Sluiting
 11. 12