Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

04 Commissie Waterketens en Emissies

vrijdag 22 maart 2024

10:00 - 12:30
Locatie

Het Waterschapshuis

Voorzitter
Sander Mager
Toelichting

Bijlagen 12a en b zijn vertrouwelijk en zijn per mail toegezonden.
Bijlage 17 betreft een nazending (actualiteiten NPLG), deze is inmiddels geupload.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Actualiteiten (mondeling)
 3. 3

  (bijlage CWE 24-02. Ter vaststelling).

 4. 4
  Presentatie over de activiteiten van de Unie van Waterschappen rond de formatie (door Meindert Smallenbroek, UvW)
 5. 5

  Gevraagd besluit:
  1. Kennisnemen van het UU essay en de conclusies die de WWE uit dit essay trekt.
  2. Afspreken dat waterschappen het essay en de reactie van de Brabantse waterschappen ook in eigen bestuur bespreken, of op een andere manier aandacht besteden aan de KRW-doelen. Willen de waterschappen hun inzet intensiveren dan kan dit alleen door een duidelijke bestuurlijke opdracht hiertoe.
  3. Akkoord bevinden dat de Unie van Waterschappen de aanbevelingen met het Rijk, IPO en VNG gaat bespreken, maar wel binnen de activiteiten van de KRW-impuls, die aanpak staat centraal. Dit essay is daarop een waardevolle aanvulling.

 6. 6

  Gevraagd besluit:
  1. Kennis nemen van de randvoorwaarden, het proces en de thema’s van de visie op de waterketen
  2. Bespreken of de juiste opgaven centraal staan, welke ontbreken en welke andere onderdelen de CWE vindt dat in de visie aan bod moeten komen.

 7. 7

  Gevraagd besluit:
  1. In te stemmen met de sectorbrede aanpak reductie lachgasemissies zoals uitgewerkt in bijgaand Versnellingsprogramma Lachgas;
  2. Opdracht te geven tot uitvoering van het landelijke sectorbrede Versnellingsprogramma;
  3. De VvZB te verzoeken regie te voeren op het versnellingsprogramma in samenwerking met STOWA en Unie.

 8. 8

  Gevraagd besluit:
  Bij de uitvoering van het Robuust plan slibeindverwerking staan we vanaf 2024 voor de volgende keuze:
  1. Aanhouden van het benodigde volume aan incidentencapaciteit van circa 20.000 ton zuiveringsslib waardoor de kosten fors gaan stijgen, te weten naar € 40.000 gemiddeld per waterschap; of
  2. Aanhouden van het budget dat in 2020 is berekend van circa € 525.000 (prijspeil 2020), dat is € 25.000 gemiddeld per waterschap, en daarmee een lager opslagvolume.


  Voorstel is om, gelet op de krapte in de eindverwerkingscapaciteit en de (onzekere) ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en daardoor export, te kiezen voor optie 1.

 9. 9

  Gevraagd besluit:
  1. Kennis te nemen van de vier niveaus (opties die met de bestaande meetinfrastructuur kunnen worden opgepakt) voor rioolwatermonitoring.
  2. Het instellen van een koplopergroep met ambtelijke leden van diverse waterschappen en een kwartiermaker/trekker. Focus ligt op verbreding van inzet van riool/influent watersurveillance op waterkwaliteit en daarnaast agenderende en lerende rol op volksgezondheid.
  1. Het aanstellen van een bestuurlijke inbrenger die samen met de kwartiermaker verder vorm geeft aan de aanpak en sturing.

 10. 10

  10.1 Actualiteiten PFAS - 08a t/m c
  10.2 Uitkomsten project E3B, “Energievoorziening waterschappen en de toekomst” – 09a t/m c
  10.3 Rapportage stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw 2023 – 10a en b
  10.4 Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen resultaten 2014-2022 – 11a t/m c
  10.5 Visie op beheersing van uitheemse rivierkreeften in de toekomst- 12a en b (VERTROUWELIJK – wordt toegestuurd per mail)
  10.6 Nationale Aanpak Drinkwaterbesparing – 13a en b
  10.7 Regionale samenwerking CE - 14
  10.8 Vervolg Strategie Indirecte lozingen (proces) - 15a t/m c
  10.9 Annotatie vergadering WWE gehouden op 9 februari 2023 - 16
  10.10 Actualiteiten NPLG (nazending) 17a t/m e

  Bijlagen

 11. 11
  Rondvraag
 12. 12
  Sluiting