Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

03 Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

donderdag 21 september 2023

10:00 - 16:00
Locatie

Koningszaal, Unie van Waterschappen

Voorzitter
Vincent Lokin
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vergaderafspraken CBCF
 3. 3
  Kennismaking leden CBCF
 4. 4

  (bijlage CBCF 23-53. Ter vaststelling).

 5. 5

  (bijlage CBCF 23-54a t/m c. Ter oordeelsvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd om:
  1. Kennis te nemen van de inhoud van de Vaarkaart en de voorgestelde bestuurlijke ambities voor de verschillende thema's;
  2. Oordeelsvormend te spreken over:
  a. de vijf thema’s en de voorgestelde ambities;
  b. dat we als sector gezamenlijk een stip op de horizon zetten;
  c. het advies dat de Vaarkaart binnen ieder waterschap gebruikt gaat worden om de koers te bepalen richting een digitaal getransformeerd waterschap en de digitale transformatie te verbreden en te versnellen;
  d. het advies om een traject te starten van het Waterschapshuis (hWh) en de Unie waarin de Vaarkaart wordt uitgewerkt tot concrete vervolgafspraken met eigen ruimte voor waterschappen en wat we gezamenlijk willen oppakken.

 6. 6

  (bijlage CBCF 23-55a t/m e. Ter advisering aan de LV).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd de Ledenvergadering te adviseren om in te stemmen met het verhogen van de beheerbijdragen Omgevingswet van de waterschappen met ingang van 2025 met € 0,725 mln. bovenop de verhoging op grond van de ‘beheerovereenkomst DSO’ indien de volgende voorwaarde wordt ingevuld: het Rijk legt expliciet vast dat bij de eerste financiële evaluatie van de Omgevingswet in de tweede helft van 2024 in de gesprekken over compensatie van de transitiekosten van de bevoegde gezagen de 10-jaarstermijn van de terugverdientijd van de transitiekosten in acht wordt genomen.

 7. 7

  (bijlage CBCF 23-56a t/m e. Ter besluitvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt verzocht om:
  a. kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel;
  b. in de reactie over het wetsvoorstel van de waterschappen aan de Tweede Kamer: 1) steun uit te spreken voor het wetsvoorstel, maar wel een aantal wensen kenbaar te maken; 2) aan te dringen op een zo snel mogelijke behandeling;
  c. ten behoeve van dezelfde reactie met gebruikmaking van de in deze notitie en de in bijlage CBCF 23-56b t/m d opgenomen informatie te besluiten dat we de volgende onderwerpen graag anders ingevuld zien:
  1. een structurele bestuurlijke ruimte van + en -/- 30% voor de bandbreedtes ongebouwd en natuur van de nieuwe kostentoedeling in plaats van de huidige beperking in het wetsvoorstel van deze ruimte na 2 jaar tot 25%;
  2. wat betreft de tariefdifferentiatie gebouwd een kan-bepaling te introduceren in plaats van de huidige verplichting in het wetsvoorstel;
  d. er met gebruikmaking van dezelfde informatie en de informatie in bijlage CBCF 23-56e mee in te stemmen dat we aan de volgende onderwerpen geen aandacht besteden in onze reactie:
  3. het in het wetsvoorstel opgenomen motiveringsvereiste op basis van gebiedskenmerken in geval van ophoging van het ingezetenenaandeel boven de standaard-bandbreedte in de kostentoedeling;
  4. privaatrechtelijke afspraken over de prijs om de zuivering van separate afvalwaterstromen te bekostigen;
  5. draagvlakmeting bij het instellen van een plusvoorziening voor wateraanvoer;
  6. aspecten van mededinging bij de levering van duurzaam opgewekte energie aan derden;
  7. lasteneffect nieuwe heffingsformule zuiverings- en verontreinigingsheffing_;_
  e. de twee verantwoordelijke portefeuillehouders in het Uniebestuur mandaat te geven om op basis van de besluitvorming van de commissie de tekst van de reactie aan de Tweede Kamer te formuleren.

 8. 8

  (bijlage CBCF 23-57a t/m f. Ter besluitvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd om:
  1. kennis te nemen van het verslag van de afstemming met de Europese Commissie (hierna: EC) inzake de subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (hierna: anti-afhaak-regeling) en het daarop gebaseerde advies om de anti-afhaakregeling voort te zetten in de vorm van een regeling die uitgaat van marktconformiteit (notitie Houthoff, bijlage CBCF 23-57b);
  2. kennis te nemen van de nadere uitwerking die heeft plaatsgevonden in de vorm van een model regeling (bijlage CBCF 23-57c), een handreiking met rekenformat (bijlagen CBCF 23-57d en e) en het standaard dossier (bijlage CBCF 23-57f);
  3. te besluiten om de anti-afhaakregeling voort te zetten als marktconforme regeling, waarbij de waterschappen streven naar uniforme toepassing op de wijze zoals beschreven in de documenten die onder punt 2 worden genoemd;
  4. ten aanzien van het rekenformat te bepalen dat dit bij toepassing van de regeling door een waterschap verplicht wordt getoetst door een extern bureau.

 9. 9

  (bijlage CBCF 23-58a t/m c. Ter besluitvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd:
  1. kennis te nemen van het als bijlage CBCF 23-58b bijgevoegde concept Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009 en de concept Nota van Toelichting (hierna: concept Besluit);
  2. in te stemmen met de in het concept besluit omschreven gevolgen voor de uitvoering en daarvoor benodigde middelen;
  3. in te stemmen met de als bijlage CBCF 23-58c bijgevoegde concept-reactie aan de minister van IenW.

 10. 10

  (bijlage CBCF 23-59a t/m d. Ter besluitvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd:
  1. kennis te nemen van het concept voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 ten behoeve van de verbetering van de rechtsbescherming bij aanbestedingen voor ondernemers (bijlagen CBCF 23-59b en c);
  2. akkoord te gaan met de conceptreactie van de Unie van Waterschappen in het kader van de internetconsultatie van dit wetvoorstel (bijlage CBCF 23-59d).

 11. 11

 12. 12

  (bijlage CBCF 23-61a t/m b. Ter advisering aan de LV).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd aan de Ledenvergadering een positief advies te geven over de Modelverordening rekenkamer waterschappen (bijlage CBCF 23-61b).

 13. 13

  (bijlage CBCF 23-62a t/m b. Ter advisering aan de LV).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd om de Ledenvergadering positief te adviseren over:
  1. het jaarplan, inclusief begroting, van het Informatiehuis Water (IHW) voor 2024 waardoor de uitvoering van de basistaken van het IHW wordt geborgd;
  2. de financiering van de bijkomende taken van het IHW: Waterveiligheidsportaal (uit de Dijkrekening van het HWBP), Droogteportaal (50% door de waterschappen via het Waterschapshuis in de IHW-begroting), bijdragen aan Slim Watermanagement (via het Waterschapshuis in de IHW-begroting) en Digitale Delta API’s (volgens de IHW verdeelsleutel);
  3. tijdelijke uitbreiding van het IHW met 1 fte in verband met de Aquo-standaard;
  4. ophoging van het IHW budget met € 45.000 per jaar zodat de waterschappen via het IHW aan de EU-richtlijn INSPIRE kunnen voldoen m.b.t. geo-informatie uit de KRW-rapportage.

 14. 14

  (bijlage CBCF 23-63a t/m b. Ter advisering).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd om:
  1. de beleidsvisie ‘Zicht op Nederland’ (bijlage CBCF 23-63b) van het Beraad voor de Geo-informatie (GI-Beraad) te bespreken. Deze beleidsvisie bevat de gezamenlijke ambitie en de hoofdlijn van de activiteiten van het GI-beraad voor de komende vijf jaar en schetst de kaders en randvoorwaarden voor de gewenste strategische sturing;
  2. te adviseren over het commitment van de waterschappen ten aanzien van de beleidsvisie Zicht op Nederland.

 15. 15

  (bijlage CBCF 23-64. Ter besluitvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd ermee akkoord te gaan dat:
  1. de Unie van Waterschappen start met de procedure om te komen tot een nieuwe selectielijst voor de waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen;
  2. ieder bestuur van een waterschap en/of een gemeenschappelijke regeling gevraagd wordt de Unie schriftelijk mandaat te geven om een nieuwe selectielijst op te stellen.

 16. 16

  (bijlage CBCF 23-65. Ter besluitvorming).


  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd de verzamelde gegevens over 2022 vrij te geven voor publicatie in de WAVES databank.

 17. 17

  17.1. Inzet Unie van Waterschappen Tweede Kamerverkiezingen 2023
  17.2. Bijstand Oekraïne
  17.3. ISIDOOR-cyberoefening
  17.4. Voortgang implementatie Strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap
  17.5. Aanpak no-cure-no-pay-problematiek Wet WOZ
  17.6. Wijziging rechtsbescherming bij kwijtschelding en uitstel van betaling
  17.7. Invoering van de hardheidsclausule in de Invorderingswet
  17.8. ROB-onderzoek klimaatakkoord
  17.9. Rekenkamers waterschappen
  17.10. Rechtmatigheidsverantwoording waterschappen
  17.11. Verslaggevingsregels en accountantscontrole waterschappen
  17.12. Update diverse ontwikkelingen informatieveiligheid
  17.13. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
  17.14. Preadvies digitale informatiehuishouding
  17.15. Bufferstroken
  17.16. Update bedrijfsvergelijkingen

  Bijlagen

 18. 18
  Rondvraag
 19. 19
  Sluiting