Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

03 Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

vrijdag 14 januari 2022

10:00
Locatie

Via ZOOM

Voorzitter
mr.drs. A.J.G. Poppelaars
Toelichting

AGENDA voor de ingelaste vergadering van Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën te houden op:
Vrijdag 14 januari 2022, digitaal via Zoom, aanvang 10:00 uur.
Zoom ID: : 832 8115 5373
(het wachtwoord ontvangt u op 12 januari 2022 per e-mail van earnts@uvw.nl)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening.
 2. 2

  De CBCF wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de in deze notitie verwoorde afspraken die ambtelijk met de ministeries van BZK en Financiën zijn gemaakt over de toegezegde middelen voor de waterschappen in het kader van de Woo.
  2. Te besluiten dat:
  a. van de beschikbaar gestelde incidentele middelen gedurende de periode 2022 t/m 2026 € 75.000 per jaar wordt gereserveerd voor collectieve ondersteuning door het Waterschapshuis (hWh) en de rest over de waterschappen wordt verdeeld;
  b. hWh in 2022 een voorstel aan de waterschappen kan voorleggen om een deel van de incidentele middelen die de waterschappen ontvangen te besteden voor collectieve ondersteuning, indien zou blijken dat € 375.000 (conform voorgesteld besluit 2a ontvangt hWh gedurende 5 jaar € 75.000 per jaar) hiervoor onvoldoende is;
  c. alle beschikbaar gestelde structurele middelen over de waterschappen worden verdeeld;
  d. de waterschappen wat betreft de middelen voor structurele extra kosten akkoord zijn met de in deze notitie op hoofdlijnen beschreven vijfjaarlijkse evaluatie en lichte verantwoordingswijze in het jaarverslag;
  e. voor alle middelen die beschikbaar worden gesteld aan de waterschappen de verdeelsleutel van de Uniecontributie wordt gehanteerd.

 3. 3

  De CBCF wordt het volgende gevraagd:
  1. Het standpunt innemen dat alle waterschappen die daar op grond van de berekening voor in aan-merking komen, de coronacompensatie over 2020 accepteren of het standpunt innemen dat ieder waterschap zelf beoordeelt of zij de mogelijkheid van coronacompensatie over 2020 accepteert;
  2. T.a.v. de opbrengst zuiveringsheffing, kwijtschelding en oninbaar uit te gaan van de bedragen opge-nomen in de begroting en jaarrekening 2020 en deze post niet te ontleden naar incidentele mee- en tegenvallers;
  3. Ermee in te stemmen dat er voor minder opbrengsten als gevolg van de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente geen compensatie zal worden gevraagd.

 4. 4

 5. 5
  Rondvraag.
 6. 6
  Sluiting.
 7. 7