Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

03 Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

vrijdag 18 november 2022

10:00 - 12:30
Locatie

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2 in Amersfoort (tegenover het sta-tion), Vergaderzaal 76

Voorzitter
Vincent Lokin
Toelichting

Agenda voor de vergadering van de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën te houden op vrijdag 18 november 2022, bij Eenhoorn Meeting Center Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2 in Amersfoort (tegenover het station), Vergaderzaal 76, aanvang 10.00 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening.
 2. 2

  De CBCF wordt gevraagd het verslag van de vergadering van de CBCF van 23 september 2022 vast te stellen.

 3. 3

  Gevraagd besluit:

  1. Kennis te nemen van de publicatie Waterschapspeil 2022 (bijlage CBCF 22-87b) en de daaraan verbon-den themarapportages in het WAVES dashboard;
  2. Te bespreken hoe de opgeleverde publicaties rond bedrijfsvergelijkingen optimaal ingezet kunnen worden binnen de waterschappen (met het oog op leren en verbeteren).
 4. 4

  Gevraagd besluit:

  1. Stemt de CBCF in met de potentiële doelen voor de gezamenlijke publiekscommunicatie en het ge-schetste proces voor verdere uitwerking en besluitvorming:
   a. Kennis vergroten van de relevantie en belang van het waterschapswerk bij Nederlanders en dat zij daar positief tegenover staan;
   b. Gedragsverandering bij Nederlanders bewerkstelligen naar waterbewust- en/of watervriendelijk gedrag.
  2. Heeft de CBCF nog punten die zij mee wil geven voor het vervolg?
 5. 5

  Gevraagd besluit:

  1. Kennis te nemen van de Contourennota versterking crisisbeheersing (bijlage 22-89b);
  2. Aandachtspunten mee te geven aan de Unie voor een reactie op de contourennota en de bespreking van de contourennota met de Tweede Kamer.
 6. 6

  De CBCF wordt gevraagd om de Ledenvergadering te adviseren in te stemmen met de concept begroting 2023 (excl. kosten waterschapsverkiezingen).

 7. 7

  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd het Uniebureau mandaat te verlenen om op basis van de eventueel nog te ont-vangen reacties van de waterschappen, de inbreng van de WBDD en de ter vergadering van de CBCF naar voren gebrachte gevoelens, de Uniereactie op de concept AMvB over de motiveringsvereisten bij alge-meenbelangbesluiten naar het ministerie van EZK te sturen.

 8. 8

  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt geadviseerd om vast te stellen dat de Unieverdeelsleutel met ingang van 2023 wordt gehan-teerd bij de verdeling van de totale bijdrage van de waterschappen aan de GDI over de individuele waterschappen.

 9. 9

  Gevraagd besluit:
  De CBCF wordt gevraagd de Ledenvergadering voor te stellen om in te stemmen met:

  1. De deelname van de waterschappen aan een samenwerkingsverband om voor minimaal vijf jaar het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) als open data beschikbaar te stellen;
  2. De hiervoor benodigde totale bijdrage van de waterschappen á € 55.660 per jaar in 2023 t/m 2027. Dit bedrag is inclusief BTW maar zal vanaf 2024 nog jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de CBS salaris index;
  3. De Unieverdeelsleutel (45% van de bijdrage evenredig verdeeld over de 21 waterschappen en 55% o.b.v. de bruto-belastingopbrengst) om de jaarlijkse totale bijdrage over de individuele waterschappen te verdelen.
 10. 10

  Gevraagd besluit:

  1. Kennis nemen van de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren die staatssecretaris van Huffelen in november naar de Tweede Kamer zal versturen;
  2. Input te leveren voor een gezamenlijke reactie van de medeoverheden op de werkagenda.
 11. 11

 12. 12

 13. 12.1

 14. 12.2

 15. 12.3

 16. 12.4

 17. 12.5

 18. 12.6

 19. 12.7

 20. 12.8

 21. 12.9

 22. 12.10

 23. 12.11

 24. 12.12

 25. 12.13

 26. 12.14

 27. 12.15

 28. 12.16

 29. 13
  Rondvraag.
 30. 14
  Sluiting.
 31. 15