Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

03 Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën

donderdag 19 mei 2022

10:00
Locatie

Het Waterschapshuis

Voorzitter
Vincent Lokin
Toelichting

AGENDA voor de vergadering van Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën te houden op:
donderdag 19 mei 2022, bij het Waterschapshuis, Stationsplein 89 in Amersfoort,
Vergaderzaal 1.30 IJssel, aanvang 10:00 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening.
 2. 2

 3. 3

  Presentatie. In aanwezigheid van Jane Alblas (30 minuten)
  De CBCF wordt aan de hand van de oplegnotitie en de presentatie van GH+O (bijlage CBCF 22-34b) gevraagd om aandachtspunten of suggesties mee te geven aan de communicatie-expertgroep voor de waterschapsverkiezingen

 4. 4

  De CBCF wordt gevraagd:
  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Liaisonrol en het Waterschapshulpteam (WHT) tijdens het hoogwater in     Limburg van juli 2021 (bijlage CBCF 22-35b).
  2. Te reflecteren op de aanbevelingen voor zowel waterschappen, het WHT als de Unie van Waterschappen.

 5. 5

  De CBCF wordt gevraagd om de Ledenvergadering te adviseren om akkoord te gaan met het kader van de begroting 2023, bestaande uit een verhoging van de begroting 2022 met 6,3% (3% contributiestijging en 3,3% inflatiecorrectie).

 6. 6

  De CBCF wordt gevraagd om:
  1. In te stemmen met het ‘Advies Unie van Waterschappen Nieuwe Verslaggevingsregels Waterschappen’ (bijlage 22-37b)     aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat m.b.t. nieuwe verslaggevings-regels voor waterschappen.
      Specifiek wordt gevraagd om:
      1. In te stemmen met de voorstellen om de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW)         voor een groot aantal onderwerpen overeen te brengen met het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten         en provincies.
  Zie voor de uitwerking bijlage 22-37b, paragraaf 3.2.
      2. In te stemmen met de voorgestelde oplossingen voor een aantal aandachtspunten die voortvloeien uit het onderzoek         dat naar de verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen is uitgevoerd, te weten:
          2.1 Immateriële vaste activa en materiële vaste activa. Oplossing:
                • voor de invoering van de gewijzigde regelgeving voor immateriële vaste activa gaat een specifieke                 overgangsperiode gelden die maximaal de lengte van de eerste meerjarenperiode van de invoering van het                 nieuwe BBVW bestrijkt;
                • Het bestaande BBVW-regime zal van toepassing blijven op activa die tot dan toe onder dit regime zijn opgevoerd.                 Er hoeft dus geen vervroegde afschrijving van de boekwaarde van deze activa plaats te vinden;
                 • Waar mogelijk de financiële impact opvangen vanuit de reservepositie.
          2.2 Indeling naar kosten- en opbrengstensoorten. Oplossing:
                Het staat ook bij het ontbreken van een verplichting in de regelgeving ieder waterschap vrij om het overzicht naar               kosten- en opbrengstsoorten in de begroting en jaarrekening op te nemen in de informatie voor het algemeen               bestuur;
          2.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen/assetmanagement. Oplossing:
                De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft een bredere scope dan sec het onderhoud van kapitaalgoederen.               Deze scope zou gezien de maatschappelijke ontwikkelingen verbreed moeten worden naar assetmanagement.
          Zie voor de uitwerking bijlage 22-37b, paragraaf 3.2.3.
      3. In te stemmen met de voorstellen om het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies op een         aantal onderdelen te verbeteren (zie Overweging 1.8).
      4. In te stemmen met het advies om een aantal bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten         en provincies niet over te nemen in de nieuwe verslaggevingsregels voor waterschappen, te weten:
          • Indeling naar taakvelden
          • Kosten van overhead
          • Beleidsindicatoren
          • Paragraaf lokale heffingen
          • Materiele vaste activa – indeling naar investeringen
          • Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen / Overige investeringen
          • Voorzieningen voor jaarlijks terugkerende verplichtingen gerelateerd aan arbeidskosten
      Zie voor de uitwerking bijlage 22-37b, paragraaf 3.4.
  2. In te stemmen met de begeleidende brief aan de minister (bijlage 22-37c).

 7. 7
  Resultaten audits Informatieveiligheid & privacy (bijlagen CBCF 22-38a t/m c, per e-mail toegezonden. VERTROUWELIJK). Ter advisering aan de LV. In aanwezigheid van Gerard Smits (fysiek) en Piet Sennema (digitaal)
 8. 8

  De CBCF wordt gevraagd:
  1. kennis te nemen het nieuwe manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025     (bijlage CBCF 22-39b);
  2. in te stemmen met ondertekening namens de waterschappen van dit manifest door de Unie van Waterschappen;
  3. de Unie te verzoeken het actieplan MVOI namens de waterschappen op te stellen als onderdeel van het     uitvoeringsprogramma van de Unie voor de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen.

 9. 10
  Rondvraag.
 10. 11
  Sluiting.
 11. 12